Tancament de l'any 2016

Despeses del 2016

La informació econòmica que presentem segueix les línies del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions Catalanes i, per tant, reflecteix de manera transparent les activitats que l’entitat porta a terme i dóna un coneixement prou ampli de la realitat econòmica i financera de la Fundació. Anualment realitzem una auditoria externa que certifica la nostra transparència.

En relació als ingressos, hem mantingut la tendència d'igualar els fons públics i els privats. Tot i l'aparent dependència del finançament provinent de l'administració, no podem oblidar que som un servei públic d'atenció primària.

Ingressos del 2016

Respecte de les despeses, el 49% de la despesa correspon als projectes de Centre Obert i Espai Jove. El 21% del total de la despesa corrspon al projecte de lleure i el 30% a cobrir les necessitats bàsiques dels infants i les seves famílies.

Durant el 2016, la relació entre finançament públic i privat s’ha mantingut gairebé al 50 %.

Ingressos públics del 2016 Ingressos privats del 2016
Ingressos Despeses
Balanç de situació del 2013
Ingressos per serveis 113.166,67€ Aprovisionaments 146.336,44€
Subvencions oficials 347.232,85€ Despeses de personal 475.806,37€
Altres subvencions privades 70.025,07€ Despeses d'explotació 106.255,96€
Donacions particulars 117.275,62€ Amortitzacions 328,79€
Donacions en espècie 86,144,44€ Despeses financeres 59,04€
Ingressos financers 797,76€  
Total d'ingressos 734.642,41€ Total de despeses 728.786,60€
 
Provisió de fons (diferència ingressos-despeses) 5.855,81 €

 

 

Els projectes i accions de la Fundació els podem agrupar en:

√    Centre Obert (4 a 18 anys)
√    Espai Jove (18 a 22 anys)
√    Menjador (12 a 18 anys)
√    Lleure: Casals (4 a 22 anys) i Colònies infantils, juvenils i familiars.
√    Caps de setmana de natura "el Caliu"
√    Famílies i Necessitats bàsiques
√    Voluntariat

Documentació

Els comptes de la Fundació són auditats per Audit Set. Podeu accedir a la documentació dels comptes auditats en els següent enllaç:

Darrera actualització: 20/06/2017