Tancament de l'any 2017

Despeses del 2017

La informació econòmica que presentem segueix les línies del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions Catalanes i, per tant, reflecteix de manera transparent les activitats que l’entitat porta a terme i dóna un coneixement prou ampli de la realitat econòmica i financera de la Fundació. Anualment realitzem una auditoria externa que certifica la nostra transparència.

En relació als ingressos, aquest any 2017 han disminuit un 3 % respecte de l'any anterior, degut a una disminució del finançament per part del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Ministerio ens ha reduit en 50.000 € el seu finançament. En canvi, hem incrementat les aportacions privades, que ens han permès absorbir parcialment la reducció del Ministerio.

Ingressos del 2017

Les despeses dels principals projectes desenvolupats per la Fundació es mantenen estables en els darrers 4 anys. La major despesa segueix anant destinada als projectes de Centre Obert i Espai Jove (48%).
La davallada de finançament per part del Ministerio ens ha obligat a ajustar el capítol de despeses, per a minimitzar la incidència en l'atenció als infants i famílies.

Durant el 2017, la relació entre finançament públic i privat s’ha desplaçat lleugerament cap al finançament privat. Els fons privats han suposat un 53,3% dels ingressos totals de la Fundació. D'aquests, el 64% es corresponen a donacions d'empreses i de persones particulars, el 28,3% al Programa Caixa ProInfància de l'Obra Social de La Caixa i, la resta, a altres tipus de donacions i aportacions.

Ingressos públics del 2017 Ingressos privats del 2017
Ingressos Despeses
Balanç de situació del 2013
Ingressos per serveis 113.166,67€ Aprovisionaments 146.336,44€
Subvencions oficials 347.232,85€ Despeses de personal 475.806,37€
Altres subvencions privades 70.025,07€ Despeses d'explotació 106.255,96€
Donacions particulars 117.275,62€ Amortitzacions 328,79€
Donacions en espècie 86,144,44€ Despeses financeres 59,04€
Ingressos financers 797,76€  
Total d'ingressos 734.642,41€ Total de despeses 728.786,60€
 
Provisió de fons (diferència ingressos-despeses) 5.855,81 €

Els fons públics han suposat el 47% dels ingressos procedents, principalment, de la Generalitat de Catalunya (53,5%) i de l'Ajuntament de Barcelona (38,3%).

 

 

Els projectes i accions de la Fundació els podem agrupar en:

√    Centre Obert (4 a 18 anys)
√    Espai Jove (18 a 22 anys)
√    Menjador (12 a 18 anys)
√    Lleure: Casals (4 a 22 anys) i Colònies infantils, juvenils i familiars.
√    Caps de setmana de natura "el Caliu"
√    Famílies i Necessitats bàsiques
√    Voluntariat

Documentació

Els comptes de la Fundació són auditats per Audit Set. Podeu accedir a la documentació dels comptes auditats en els següent enllaç:

Darrera actualització: 31/05/2018