Pressupostos

Els pressupost per al 2017 aprovat pel patronat serà de 866.608,84 € amb una previssió d'ingressos de 799.176,34 €.

El pressupost detallat per partides és:

Despeses 2017
RECURSOS HUMANS 591.038,12
Sous i seguretat social 591038,12
   
APROVISIONAMENTS 165.255,00
Aliments 53.471,00
Donacions en espècies: aliments 40.000,00
Treballs realitzats per altres empreses i professionals 43.694,00
Ajuts a famílies 12.190,00
Altres aprovisionaments 15.900,00
   
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 110315,72
Lloguers 6.881,00
Reparacions i conservacions 5.146,00
Serveis professionals independents 34.629,85
Assegurances 4.050,00
Serveis bancaris 1.055,00
Publicitat i difusió 4.172,00
Subministraments 16.837,00
Altres serveis 24.223,00
Tributs 300,00
Altres despeses 13.021,87
   
TOTAL DE DESPESES 866.608,84
Ingressos 2017
PÚBLICS 376.125,34
Ajuntament de Barcelona 154.775,34
Diputació de Barcelona 2.069,00
Generalitat de Catalunya 189.281,00
Administració Central - Ministeri 30.000,00
   
SUBVENCIONS CPI 127.661,00
Fund. Bancaria La Caixa: Programa Proinfància 127.661,00
   
AJUDES PRIVADES ESPECÍFIQUES  
Fund. Catalunya La Pedrera - Beques Accés 15.312,00
Banc dels Aliments-donacions 40.000,00
Fund. Pere Tarrès 12.356,00
Fund. Felix Llobet Nicolau 24.000,00
Fund. Cottet Mor 15.000,00
Oficina 3063. de "la Caixa" 3.088,00
Fund. Maria Roviralta 3.300,00
Donacions específiques 70.000,00
   
ALTRES AJUDES I DONACIONS PRIVADES 99.374,00
Entitats i Escoles 41.974,00
Per a beques 4.000,00
Particulars 53.400,00
   
ALTRES INGRESSOS 12.960,00
Prestació de serveis i altres 11.510,00
Financeres 1.450,00
   
TOTAL D'INGRESSOS 799.176,34
Darrera actualització: 14/02/2017